Phòng thí nghiệm mới thử nghiệm đốt cháy nhiên liệu