Phạm vi nghiên cứu của đồ nội thất phòng thí nghiệm