Lưu ý đặc biệt khi pha hóa chất trong phòng thí nghiệm