Giải pháp giám sát và quản lý dữ liệu của phòng thí nghiệm