Ba thử thách của đào tạo chéo trong phòng thí nghiệm