Phương pháp để cải thiện hoạt động của phòng thí nghiệm