Áp dụng các công cụ tinh gọn để phát triển quy trình hóa học