Báo giá bàn thí nghiệm cạnh tranh cho phòng thí nghiệm.