Bàn thí nghiệm trung tâm loại CLF-1110

Bàn thí nghiệm trung tâm loại CLF-1110