Bàn thí nghiệm trung tâm loại CLF-1160

Bàn thí nghiệm trung tâm loại CLF-1160