Bàn thí nghiệm trung tâm loại CLF-1150

Bàn thí nghiệm trung tâm loại CLF-1150