Bàn thí nghiệm áp tường loại CLF-1210

Bàn thí nghiệm áp tường loại CLF-1210