Xem xét tăng nhiệt thiết bị thí nghiệm kiểm tra độ rộng cửa khoảng hở