Tính linh hoạt và tùy chỉnh bàn thí nghiệm hợp lý phòng thí nghiệm