Thiết kế xây dựng các khu vực lưu trữ trong phòng thí nghiệm