Thiết kế phòng thí nghiệm, bàn thí nghiệm thích hợp