Thiết kế phòng thí nghiệm an toàn giải pháp cố định và linh hoạt