Tạo tác động tích cực đến văn hóa phòng thí nghiệm van-hoa-tich-cuc-phong-thi-nghiem – Bàn thí nghiệm - Tân Thịnh