Tại sao phòng thí nghiệm phải được làm cho bền vững hơn?

Tại sao phòng thí nghiệm phải được làm cho bền vững hơn?