Tại sao phòng thí nghiệm phải được làm cho bền vững hơn?