Sự an toàn của người dùng từ phòng thí nghiệm ngoài giờ làm việc