Sinh viên có thể thực hiện thí nghiệm trong phòng thí nghiệm