Lắp đặt bàn thí nghiệm, thiết bị phòng thí nghiệm dược phẩm