Kích thước phòng thí nghiệm để đáp ứng yêu cầu người dùng