Hợp lý hóa quy trình phòng thí nghiệm với giám sát thời gian