Hộc bàn thí nghiệm loại CLF, Hộc tủ thí nghiệm

Hộc bàn thí nghiệm loại CLF