Giảm chi phí tăng chất lượng dự án phòng lab và giảm thiểu hậu quả