Các yếu tố của phòng sạch thí nghiệm và phân vùng xây dựng