Bàn thí nghiệm trung tâm loại CLF-1130F

Bàn thí nghiệm trung tâm loại CLF-1130F