Bàn thí nghiệm trung tâm loại CLF-1140F

Bàn thí nghiệm trung tâm loại CLF-1140F