Bàn thí nghiệm trung tâm loại CLF-1140

Bàn thí nghiệm trung tâm loại CLF-1140