Bàn thí nghiệm trung tâm loại CLF-1130

Bàn thí nghiệm trung tâm loại CLF-1130