Bàn thí nghiệm trung tâm loại CLF-1120

Bàn thí nghiệm trung tâm loại CLF-1120