Bàn thí nghiệm trung tâm loại BTN-TT03

Bàn thí nghiệm trung tâm loại BTN-TT03