bàn thí nghiệm làm việc là tâm điểm của toàn bộ phòng thí nghiệm

bàn thí nghiệm làm việc là tâm điểm của toàn bộ phòng thí nghiệm