Ai nên tham gia vào quá trình thiết kế phòng thí nghiệm